انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ، انجمنی است غیر دولتی، غیر انتفاعی که در سال ۱۳۸۳ با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت منابع انسانی، توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش، مشارکت و...

ادامه مطلب ...