انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

انجمن کتابداری واطلاع‌رسانی ایران تشکل مردم نهادی است که جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نهادها و فرآیندهای مرتبط با آن شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، انواع...

ادامه مطلب ...